Musicoterapia preventiva en la escuela: una herramienta para el desarrollo pleno del niño (en catalán)

Reseña breve:

Trabajo final del Máster en Musicoterapia de ISEP.

«Aquesta tesina sorgeix de la reflexió posterior al projecte d’intervenció musicoterapèutica en una escola ordinària realitzat durant sis mesos amb un grup de set infants sense cap patologia ni dictamen que, per tant, no s’inclouen en l’àmbit de la musicoteràpia en educació on la majoria de vegades es pensa per a alumnes amb necessitats educatives especials o com a reforçador acadèmic. La intervenció s’ha fet des d’una vessant preventiva.

El grup és heterogeni i presenta diverses característiques comunes: de comunicació i interacció amb el grup-classe (tendència a l’aïllament o relació amb un o dos companys), dificultats d’atenció i concentració, dificultats en la realització de les tasques acadèmiques, dificultats per establir vincles sans i constructius amb l’entorn, símptomes de nerviosisme, preocupació o inquietud, símptomes d’impulsivitat i hiperactivitat i baixa autoestima.»

Tesina en catalán

Autor:

Roser Rafecas i Colet